‘Als alles een spiegel mag zijn is wijsheid het resultaat’

Algemene Leveringsvoorwaarden van Mirror Wise

 1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Mirror Wise en klanten, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Deze voorwaarden gelden ook als Mirror Wise derden inzet bij de uitvoering.

c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wijst Mirror Wise uitdrukkelijk

van de hand.

2. Offertes en aanbiedingen

a. Alle offertes en aanbiedingen van Mirror Wise zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

b. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.

c. Een aanbieding zal een zo nauwkeurig en volledig mogelijke opsomming bevatten van alle te verrichten

werkzaamheden en diensten. De geldigheidsduur is 30 dagen, tenzij anders in de offerte aangegeven.

d. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen kunnen slechts schriftelijk tot stand komen.

e. Indien een offerte of aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere stukken, blijven deze eigendom

van Mirror Wise en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Overeenkomst

a. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat Mirror Wise een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de aanvaarding of bevestiging bepalend is. Een aanvaarding of bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven (tenzij de klant daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft).

b. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

c. Eventuele bijkomende kosten voor extra werkzaamheden en/of door ons in te schakelen specialisten, zoals bijvoorbeeld extra deskresearch, administratieve werkzaamheden, het samenstellen van rapportages, oefenmateriaal, syllabi, etc., zal Mirror Wise na – zo mogelijk – overleg met de klant, op basis van uurtarief, vermeld in de offerte, verrekenen.

d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruik van geluid, audiovisuele en andere technische middelen niet in de prijs begrepen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Mirror Wise zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogens overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mirror Wise het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mirror Wise aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mirror Wise worden verstrekt. Indien dit niet het geval is, heeft Mirror Wise het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

d. Mirror Wise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mirror Wise uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

e. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mirror Wise de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f. Mirror Wise behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, als haar ter ore komt dat de verkregen informatie onjuist is.

5. Contractsduur en uitvoeringstermijn

a. De overeenkomst tussen Mirror Wise en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Mirror Wise daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Mirror Wise dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6. Wijziging van de overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor het bedrag dat oorspronkelijk overeengekomen werd. Mirror Wise zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

b. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Mirror Wise gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Mirror Wise op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

c. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mirror Wise een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

d. Bij annulering van een onderdeel van de overeenkomst binnen vier weken voor de geplande datum van uitvoering,

brengt Mirror Wise het volledige door haar in de uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging genoemde bedrag in rekening, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde inkomsten.

7. Opzegging

a. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed gebeurt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen.

b. In geval van tussentijdse opzegging heeft Mirror Wise naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de klant daarvan heeft en de grond van opzegging.

c. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mirror Wise, zal Mirror Wise in overleg met de klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mirror Wise extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht.

8. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

a. Indien Mirror Wise tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

b. De vorderingen van Mirror Wise op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • na het sluiten van de overeenkomst aan Mirror Wise ter kennis gekomen omstandigheden geven Mirror Wise goede grond te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Mirror Wise de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

c. In de hierboven genoemde gevallen is Mirror Wise bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te

schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Mirror Wise schadevergoeding te vorderen.

d. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Mirror Wise gerechtigd tot vergoeding van de schade,

daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9. Overmacht

a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mirror Wise geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mirror Wise niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Mirror Wise heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mirror Wise zijn verbintenis had moeten nakomen.

b. Mirror Wise kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

c. Voorzover Mirror Wise ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Mirror Wise gerechtigd om bedoelde gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Gebreken en klachttermijnen

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Mirror Wise.

b. Indien een klacht gegrond is zal Mirror Wise de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mirror Wise nimmer aansprakelijk zijn.

11. Betaling en incassokosten

a. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

b. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mirror Wise verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

c. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

e. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12. Eigendomsvoorbehoud

a. Het door Mirror Wise in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Mirror Wise totdat de klant alle verplichtingen uit de met Mirror Wise gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

13. Intellectuele eigendom

a. Alle door Mirror Wise verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, enz., zijn onderhevig aan de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie. Iedereen mag deze stukken kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken maken onder voorwaarde van naamsvermelding: Mirror Wise (indien online, met een hyperlink naar http://www.openspaces.nu) en onder voorwaarde dat het afgeleide werk eveneens onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 gedeeld wordt. Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ of stuur een brief naar Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, VS om deze licentie te bekijken.

14. Aansprakelijkheid

a. Indien Mirror Wise aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b. Mirror Wise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mirror Wise is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

c. Indien Mirror Wise aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mirror Wise beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d. Mirror Wise is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder word uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mirror Wise aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mirror Wise toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Mirror Wise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

e. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mirror Wise.

15. Vrijwaring

a. De klant vrijwaart Mirror Wise voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mirror Wise toerekenbaar is.

16. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mirror Wise partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

b. De rechter in de vestigingsplaats van Mirror Wise is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

c. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden van Mirror Wise – November 2020

Mirror Wise – Het Maisveld 86. KvK: 62295470, BTW nr: NL103411161B02

wij zijn natuur