6P team ontwikkeling

Het 6 P model van team ontwikkeling doet een poging op een zo intergraal mogelijke wijze te kijken naar de optimale mix voor een high performing team. Op basis van eigen ervaringen in en met teams, met een schuin kijkend naar het model van Knoster maar ook uit onderzoek van onder andere google komen een aantal duidelijke sturingsparameters naar voren. Het is een uitgewogen mix van harde elementen zoals de KPI’s bij de P van performance en zachte elementen zoals de empathie en gelijkwaardigheid bij de P van perceptiveness.

Purpose – het hebben van een helder en gedragen doel op zingevingsniveau

Profiling – het weten waar de persoonlijke toegevoegde waarde zit van elk teamlid

Positioning – de op basis van de persoonlijke toegevoegde waarde ingenomen ideale positie van elk teamlid

Performance – de te behalen resultaten al dan niet in KPI’s weergegeven

Pleasure – de vorm te geven smeerolie en positieve energie om alles te realiseren

Perceptiveness – empathie, de zorg voor elkaar en de gelijkwaardigheid in de relatie onderling

kleurrijke blokken voor een sterk resultaat